Privaatsuspoliitika

Veebilehe isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Survepesu24.ee (registrikood 12876789), asukohaga Lepa tee 4, Loo alevik, Jõelähtme vald Harju maakond 74201 , telefon +3725333 1111 ja e-post info@survepesu24.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

- nimi;
- aadress;
- telefoninumber;
- e-posti aadress.

Millistel eesmärkidel isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid, nagu kliendi aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja nimi, töödeldakse teenuse osutamisega seotud päringute puhul ning arvete edastamiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise eesmärk on kliendiga sõlmitud lepingu täitmine (kliendi tellimuste haldamine, tarnimine ja maksete tagasimaksmine).
Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine).
Isikuandmete töötlemine, st ostuajaloo andmete kogumine võimalike tarbijavaidluste lahendamiseks, on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riikide territooriumil. Andmeid võib edastada riikidesse, mille andmekaitse tase on Euroopa Komisjoni hinnangul piisav, või kolmanda riigi ettevõttele, mille suhtes on kohaldatud GDPR artiklites 46 või 47 või § 49 lõikes 1 sätestatud kaitsemeetmeid.
OÜ Survepesu24.ee töötajad saavad juurdepääsu isikuandmetele, et lahendada veebilehe kasutamisega seotud tehnilisi probleeme ja pakkuda kliendituge.
OÜ Survepesu24.ee rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmeid edastatakse volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse osutajale) OÜ Survepesu24.ee ja volitatud töötlejate vaheliste lepingute alusel. Andmete töötlemisel on volitatud töötlejad kohustatud tagama asjakohased kaitsemeetmed vastavalt GDPRi artiklile 28.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende muutmine

Isikuandmeid saab vaadata ja parandada klienditoe kaudu. Kui isikuandmetele juurdepääsu taotlus on esitatud elektrooniliselt, edastatakse teave ka üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusolekul, on kliendil õigus oma nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Andmete hoiustamine ja kustutamine

Isikuandmed kustutatakse kliendi asjakohase taotluse korral, välja arvatud isikuandmed (ostuajalugu), mis on vajalikud raamatupidamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Maksevaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude lahendamiseni või aegumistähtaja möödumiseni. Raamatupidamisdokumentide originaalides olevaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamiseks tuleks võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlustele vastatakse ühe kuu jooksul ja kustutamise periood on täpsustatud. Vastustaotluses märgitakse ka, milliseid isikuandmeid ei kustutata, millisel õiguslikul alusel ja miks.

Piirangud

Kui andmed on ebaõiged, ebatäielikud või neid töödeldakse ebaseaduslikult, on kliendil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Vastuväited ja vaidluste lahendamine

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, kui tal on põhjust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub õiguslik alus.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu (info@survepesu24.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).